Regulamin Serwisu internetowego www.zasypiamy.pl

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Zasypiamy.pl towarów i usług. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Serwis internetowy Zasypiamy.pl, działający pod adresem www.zasypiamy.pl, prowadzony jest przez Weronikę Pomin prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Zasypiamy.pl Weronika Pomin wykonywaną w Karłowicach (62-006) ul. Topolowa 12/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 7772896750, REGON 381624768 (dalej jako “Zasypiamy.pl”).

Kontakt z Zasypiamy.pl jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@zasypiamy.pl.

Zasypiamy.pl podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.zasypiamy.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem jego interesów.

 

SŁOWNICZEK

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.zasypiamy.pl (dalej łącznie jako „zasypiamy.pl”), służący celom edukacyjnym i informacyjnym, a także sprzedaży produktów i usług, prowadzony przez Zasypiamy.pl.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Zasypiamy.pl skompletuje zamówienie w zależności od typu zamówionego towaru, tj.:

a) przekaże Klientowi w formie cyfrowej;
b) przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostępną formę dostawy;
c) konsultacje będą realizowane zgodnie z kalendarzem dostępności osób konsultujących.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Serwisie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z Zasypiamy.pl czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsultacja – usługa polegająca na wsparciu Klienta, w szczególności na następujących polach: konsultacje snu, konsultacje psychologiczne, jak również stworzenie Jadłospisu na indywidualne potrzeby i zamówienie Klienta oraz stworzenie profilu osobowości na indywidualne potrzeby i zamówienie Klienta. Oferta konsultacji może ulegać zmianom, aktualna oferta znajduje się na stronie Serwisu.

Konsultant/ka – osoba udzielająca porad Klientowi w wybranej dziedzinie, porozumiewająca się z Klientem osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Konto Klienta – wydzielony element Serwisu udostępniany przez Zasypiamy.pl Klientowi, pozwalający na składanie zamówień, jak również zawierający bazę danych Klienta służących między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Serwisu.

Operator płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980 złotych, w całości wpłaconym.

PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF.

Produkt fizyczny – produkt sprzedawany w Serwisie, niebędący Treścią cyfrową, szkoleniem ani konsultacją.

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata).

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata).

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Serwisu).

Szkolenie – usługa polegająca na przeprowadzeniu przez Konsultanta szkolenia lub warsztatu dla Klienta lub grupy Klientów w określonym miejscu i czasie.

Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, takie jak m.in. Plan Zasypiania, treści w Platformie Snu, wynik testu na Typ Rodzica, szkolenia on-line, itp.

Treści – wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audiowizualne bądź wyrażone w inny sposób).

Umowa sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Zasypiamy.pl, a Klientem przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Zabezpieczenie cyfrowe – cyfrowy system zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą Zasypiamy.pl używaniu danych, stosowany w ramach Serwisu oraz Treści Cyfrowych.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia z Serwisem Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów i/lub usług.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. nr 24 poz.83 ze zm.).

 

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zasypiamy.pl prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Zasypiamy.pl zamieszcza w Serwisie. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.zasypiamy.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Stronę można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, za pomocą przeglądarki internetowej obsługującej standard HTML5, CSS3 oraz JavaScript (zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
 3. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
 4. W ramach Serwisu zapewnione są środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez innych kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. W ramach Serwisu stosuje się protokół SSL w celu zapewniania bezpieczeństwa transmisji danych.
 5. Klient nie może podejmować czynności polegających na:

  a) rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie internetowym niezmówionej informacji handlowej lub umieszczania treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego (SPAM, zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  b) modyfikowaniu jakichkolwiek treści Serwisu internetowego, plików, jego funkcjonalności lub sprawności działania za wyjątkiem aktualizowania swoich danych w Koncie Klienta.

 6. Do dokonywania zakupów w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Informacje dotyczące procesu składania zamówienia są dostępne w sekcji POMOC na stronie zasypiamy.pl/pomoc – składanie zamówień
 7. Rejestracja Konta Klienta jest nieodpłatna. Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej zasypiamy.pl jest częściowo nieodpłatne, częściowo zawiera treści płatne.
 8. W celu usunięcia Konta Klienta należy za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Zasypiamy.pl o woli jego usunięcia.
 9. Klient może skorzystać z następującej formy zapłaty: przelew elektroniczny i tradycyjny.
 10. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie zasypiamy.pl dotyczą jednej sztuki produktu bądź usługi, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 11. Sposób dostawy jest wskazywany za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu. Jej koszt uzależniony jest od wielkości zamówienia oraz sposobu dostawy i jest podawany po aktualizacji zawartości koszyka.
 12. Informacje o produktach publikowane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając za pośrednictwem Serwisu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług z Zasypiamy.pl, która wiąże Klienta przez okres 7 (siedem) dni licząc od dnia jej złożenia. Każda płatność zrealizowana przez Klienta, stanowi do momentu wysłania przez Serwis potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.
 13. Przy każdym produkcie, który ma zostać fizycznie dostarczony do Klienta, podany jest przewidywany czas realizacji Zamówienia.  
 14. Najpóźniej w terminie 7 (siedem) dni, licząc od dnia otrzymania Zamówienia, Zasypiamy.pl prześle na adres email podany przez Klienta:
  a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez Zasypiamy.pl potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Zasypiamy.pl oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust.12 powyżej. Z tą chwilą uważa się Umowę sprzedaży za zawartą;
  b) potwierdzenie anulowania zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Zasypiamy.pl oświadczenia o odrzuceniu oferty Klienta, o której mowa w ust.12 powyżej.

   

 15. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o możliwości jego częściowej realizacji. Zasypiamy.pl oczekuje na decyzję Klienta przez 48 (czterdzieści osiem) godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Zasypiamy.pl dokona anulowania Zamówienia wyłącznie niedostępnego produktu i wyśle pozostałe zamówione przez Klienta produkty. Zasypiamy.pl zwróci Klientowi kwotę w wysokości wartości anulowanego Zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII.
 16. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego Zamówienia, Zasypiamy.pl anuluje Zamówienie, a Klient otrzyma zwrot pieniędzy.
 17. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zasypiamy.pl anuluje złożone Zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wiadomość e-mail.
 18. W przypadku, jeśli Klient dokona zapłaty za część Zamówienia, informowany jest przez Zasypiamy.pl o możliwości jego częściowej realizacji lub braku możliwości realizacji Zamówienia. Zasypiamy.pl oczekuje na decyzję Klienta przez 48 (czterdzieści osiem) godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku decyzji odmownej lub braku decyzji wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną mu zwrócone przez Zasypiamy.pl zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII.
 19. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 20. Zawierając umowę sprzedaży z Zasypiamy.pl i akceptując postanowienia Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Zasypiamy.pl w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Zasypiamy.pl nie jest płatnikiem VAT. Faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi na jego żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 21. Zasady sprzedaży Treści Cyfrowych zostały uregulowane w II rozdziale Regulaminu.
 22. Zasady sprzedaży Konsultacji zostały uregulowane w III rozdziale Regulaminu.
 23. Zasady sprzedaży Szkoleń zostały uregulowane w IV rozdziale Regulaminu.

 

II. ZASADY SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH

  1. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi oraz opisem danej Treści Cyfrowej.
  2. W przypadku przelewu elektronicznego płatność jest realizowana przez funkcjonalności oraz serwisy udostępniane przez Operatora płatności.
  3. Realizacja zamówienia zawierającego Treść Cyfrową rozpoczyna się po otrzymaniu przez Zasypiamy.pl potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od Operatora płatności lub wpływu środków na konto Zasypiamy.pl.
  4. W ciągu maksymalnie 48 godzin, po otrzymaniu przez Zasypiamy.pl potwierdzenia dokonania płatności,Serwis prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Serwisie, informację o sposobie pobrania pliku zawierającego Treść Cyfrową.
  5. Zasypiamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi poza Serwisem, czy też Zasypiamy.pl lub wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).
  6. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie, pod warunkiem nieskorzystania z uprawnienia opisanego w rozdziale VI punkt 6 a) Regulaminu.
  7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy opłaconej przez Klienta, ale niezrealizowanej jeszcze przez Zasypiamy.pl, Zasypiamy.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII Regulaminu.
  8. Zasady korzystania z Treści Cyfrowych:
   a) Własny użytek: Zakup upoważnia do korzystania z Treści Cyfrowej wyłącznie przez Klienta, który zakupił Treść Cyfrową/produkt, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Zasypiamy.pl lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych.
   b) Brak zgody na udostępnianie: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych Treści Cyfrowych, jego fragmentów oraz kopii (m.in. poprzez dołączanie ich do wiadomości e-mail, publikowania w portalach społecznościowych typu Facebook, portalach dzielenia się treścią o charakterze forum internetowego lub portali oferujących hosting plików oraz wszystkich innych, istniejących w chwili obecnej i mogących powstać po dacie publikacji niniejszego Regulaminu).
   c) Brak zgody na modyfikacje: Klient nie jest uprawniony do dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji Treści Cyfrowej  lub usuwania jej błędów.
  9. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
   a) Pobrana Treść Cyfrowa jest uszkodzona,
   b) Pobrana Treść Cyfrowa nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
   c) pobrana Treść Cyfrowa nie odpowiada opisowi lub jest niekompletna.
   d) w ciągu 48 godzin od dokonania płatności lub otrzymania płatności przez Zasypiamy.pl w przypadku przelewu tradycyjnego, nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania Treści Cyfrowej.

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość do Biura Obsługi Klienta (kontakt@zasypiamy.pl) oraz podając numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Zasypiamy.pl w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednio postanowienia pozostałych punktów Regulaminu.

 

III ZASADY SPRZEDAŻY KONSULTACJI

 1. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z opisem danej Konsultacji. Terminy i godziny Konsultacji zostaną udostępnione Klientowi w formularzu, wysyłanym wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Konsultacje mogą przybierać postać rozmowy telefonicznej, rozmowy przez komunikator internetowy typu Skype lub spotkania osobistego w domu Klienta (tylko na terenie Poznania i okolic).
 3. Długość jednorazowej Konsultacji trwa maksymalnie 60 minut i liczona jest od daty rozpoczęcia rozmowy. Niewykorzystany przez Klienta czas jednorazowej Konsultacji nie może być wykorzystany podczas kolejnej Konsultacji lub w innym terminie.
 4. Zasypiamy.pl nie odpowiada za niespełnienie przez Klienta wymagań technicznych potrzebnych do przeprowadzenia rozmowy przez komunikator internetowy lub za problemy z połączeniem telefonicznym, leżące po stronie Klienta lub operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu.
 5. Realizacja zamówienia zawierającego Konsultację rozpoczyna się po otrzymaniu przez Zasypiamy.pl od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania wpłaty lub wpływu środków na konto Zasypiamy.pl w przypadku wyboru przez Klienta przelewu tradycyjnego jako formy płatności.
 6. Po otrzymaniu przez Zasypiamy.pl potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 48 godzin, Zasypiamy.pl prześle Klientowi, wiadomością e-mail potwierdzenie zamówienia Konsultacji.
 7. W przypadkach niezależnych od Zasypiamy.pl może nastąpić zmiana wcześniej ustalonego terminu Konsultacji. O tym fakcie Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie od chwili powstania zdarzenia uzasadniającego zmianę terminu. Nowy termin Konsultacji zostanie Klientowi zaproponowany indywidualnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 8. Klient, po umówieniu terminu Konsultacji, ma możliwość bezpłatnej zmiany jej terminu na co najmniej 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem Konsultacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zasypiamy.pl. Nowy termin Klient wyznacza za pośrednictwem tego samego formularza, który służył mu do rezerwacji terminu.
 9. W przypadku zamówienia przez Klienta Konsultacji snu z Pakietem Wsparcia, obejmującym kilka rozmów lub/i sms lub/i wiadomości e-mail, za datę rozpoczęcia korzystania z Pakietu Wsparcia uznaje się datę pierwszej Konsultacji. Od tego momentu liczony jest wskazany w Pakiecie czas wsparcia Klienta, na określonych w opisie warunkach usługi. Konsultant(ka) jest dostępny(a) w określonych w opisie usługi godzinach. Wsparcie nie obowiązuje w dni wolne od pracy i weekendy oraz w okresie urlopowym, podanym klientowi do wiadomości podczas ustalania terminów Konsultacji. Jeśli okres wolny od pracy wypada w trakcie Pakietu Wsparcia Klient może:
  a) Bezkosztowo zmienić termin korzystania z Pakietu Wsparcia do daty zakończenia okresu wolnego od pracy,
  b) Zawiesić Wsparcie i kontynuować je o odpowiednią ilość dni po zakończeniu okresu wolnego od pracy.
 10. Korzystanie z Pakietu Wsparcia jest możliwością, a nie obowiązkiem Klienta, wykorzystanie jedynie części usług oferowanych w Pakiecie nie jest podstawą do odstąpienia od umowy oraz zwrotu pieniędzy za niewykorzystane części usługi.
 11. Zdarzenia życiowe/losowe po stronie Klienta nie są podstawą  do żądania zwrotu pieniędzy za dalsze niekorzystanie z Konsultacji.
 12. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust.8 powyżej skutkuje brakiem możliwości żądania wykonania usługi w terminie późniejszym bądź zwrotu środków.
 13. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności na temat przeprowadzonej Konsultacji.
 14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

 

IV ZASADY SPRZEDAŻY SZKOLEŃ

 1. Zasypiamy.pl realizuje Szkolenia zgodnie z ofertą przedstawioną w Serwisie.
 2. Oferta szkoleniowa określa:
  a) w przypadku Szkoleń stacjonarnych: cenę, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.
  b) w przypadku Szkoleń on-line: cenę, temat oraz program.
 3. Warunkiem udziału w Szkoleniu stacjonarnym jest:
  a) dostępność wolnych miejsc,
  b) przesłanie przez Klienta zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Serwisu nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora) oraz potwierdzenie przez Zasypiamy.pl dostępności miejsc,
  c) opłacenie udziału w Szkoleniu.
 4. Warunkiem udziału w Szkoleniu on-line jest opłacenie Zamówienia.
 5. O przyjęciu na Szkolenie stacjonarne decyduje kolejność zgłoszeń. Zasypiamy.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia:
  a) jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub
  b) w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, która została przewidziana dla danego szkolenia.
 6. Na minimum 48 godzin przed terminem rozpoczęcia Szkolenia stacjonarnego Zasypiamy.pl prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące Szkolenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Zasypiamy.pl zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby uczestników zapisanych na Szkolenie lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak również innych zdarzeń niezależnych od Zasypiamy.pl.
 8. Z ważnych przyczyn Zasypiamy.pl ma  prawo do zmiany wykładowcy na danym Szkoleniu bez uprzedniego poinformowania uczestników. Zasypiamy.pl gwarantuje, że nowy wykładowca będzie miał odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia Szkolenia. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za Szkolenie przez uczestnika.
 9. W terminie 7 dni od daty odwołania Szkolenia Zasypiamy.pl zwróci Klientowi wniesioną przez niego kwotę  za udział w Szkoleniu przelewem na rachunek bankowy, zgodnie z zasadami przedstawionymi w VII rozdziale Regulaminu.
 10. Zasypiamy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia stacjonarnego, nie później niż na 2 dni robocze  przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia. Serwis dołoży wszelkich starań, by miejsce nowego Szkolenia było jak najbliżej miejsca wcześniej ustalonego.
 11. Informacja o zmianie miejsca Szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta lub zostanie przekazana przez Zasypiamy.pl telefonicznie.
 12. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Szkoleniu stacjonarnym nie później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia.
 13. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia przez uczestnika bez zachowania  terminu, o którym mowa w ust 12 powyżej, lub niewzięcia udziału w Szkoleniu, Zasypiamy.pl należy się pełne wynagrodzenie, a wcześniej wpłacone przez Klienta kwoty nie podlegają zwrotowi. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 14. Zasypiamy.pl nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody Klienta wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów udostępnianych przez Operatora płatności lub inne podmioty trzecie.
 15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

 

V REKLAMACJE

 1. Zasypiamy.pl zobowiązane jest do wydania produktu bez wad.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Reklamacje można składać na adres: Zasypiamy.pl Weronika Pomin, ul. Topolowa 12/1, Karłowice, 62-006 Kobylnica lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@zasypiamy.pl
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu Konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:
  a) naprawy produktu,
  b) wymiany produktu na wolny od wad,
  c) obniżenia ceny produktu,
  d) albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer konta bankowego Konsumenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji Zasypiamy.pl zwróci cenę zakupu.
 6. Zasypiamy.pl jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży z Zasypiamy.pl. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na stronie produktowej w Serwisie.
 7. Zasypiamy.pl niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni:
  a) od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i wypełnionym formularzem reklamacji,
  b) a w przypadku usługi cyfrowej i konsultacji od otrzymania reklamacji,
  ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 8. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Zasypiamy.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki z Produktem fizycznym.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Zasypiamy.pl niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu fizycznego przed jego upływem.
 4. Zwrotu Produktu fizycznego można dokonać przez nadanie przesyłki z produktem na adres: Zasypiamy.pl Weronika Pomin, ul. Topolowa 12/1, Karłowice, 62-006 Kobylnica. Przesyłka odsyłana jest na koszt Konsumenta.
 5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  a) dostarczenia Treści Cyfrowych tj. w szczególności Planu Zasypiania, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli rozpoczęcie wykonania umowy przez Zasypiamy.pl rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Zasypiamy.pl o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  b) rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą Konsumenta, przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, np. po umówieniu przez Klienta Konsultacji, co równoznaczne jest z rozpoczęciem świadczenia usługi.
  c) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego indywidualnymi potrzebami, tj. w szczególności malowanego na zamówienie obrazu akwarelowego.
 7. Zasypiamy.pl dokona zwrotu kwoty za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Zasypiamy.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 

 

VII ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Zasypiamy.pl do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Zasypiamy.pl, zwrot ten następuje w następujących terminach:

a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Zasypiamy.pl;

b. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale V punkt 7 Regulaminu;

c. w przypadku anulowania zamówienia przez Zasypiamy.pl w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. Zwrot płatności nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Zasypiamy.pl zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Zasypiamy.pl.

4. Zasypiamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

VIII DANE OSOBOWE

1. Podczas korzystania z Serwisu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Zasypiamy.pl, które wymagają podania danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest firma Zasypiamy.pl Weronika Pomin z siedzibą w Karłowicach (62-006) ul. Topolowa 12/1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7772896750, REGON 381624768.

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient może skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Topolowa 12/1, Karłowice lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@zasypiamy.pl.

4. Klient podając swoje dane osobowe oświadcza, że są one prawdziwe.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w Polityce Prywatności (https://zasypiamy.softwro.pl/prywatnosc/).

 

 

IX NEWSLETTER, TREŚCI

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Zasypiamy.pl w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie.

2. Newsletter będzie wysyłany na:

a. adres e-mail

lub/i

b. numer telefonu

podane przez Klienta podczas procesu rejestracji w Serwisie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie w Newsletterze odnośnika “Wypisz” lub “Rezygnacja z subskrypcji”.

4. Klient posiadający Konto Klienta, o ile Zasypiamy.pl przewiduje takie funkcjonalności, może dodawać Treści w ramach Serwisu. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności zasypiamy.pl (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, itp.). Dodanie danej Treści w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej Treści w Serwisie (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób), dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego oraz udziela Zasypiamy.pl niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Treści (w całości lub we fragmentach) w działalności zasypiamy.pl (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w zasypiamy.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej). Z tytułu udzielenia powyższej licencji Klientowi nie przysługuje od Zasypiamy.pl jakiekolwiek wynagrodzenie. Zasypiamy.pl zobowiązuje się korzystać z Treści, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Udzielona Zasypiamy.pl licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym z Zasypiamy.pl.

5. Zasypiamy.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej Treści z Serwisu, jeżeli będzie sprzeczna z prawem, naruszać prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Zasypiamy.pl w każdym czasie może zaprzestać udostępniania Treści w Serwisie.

7. Jeżeli dana Treść będzie miała charakter bezprawny, Zasypiamy.pl, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej Treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa Zasypiamy.pl nie ma obowiązku weryfikacji Treści udostępnianych w ramach Serwisu.

 

X PRAWA AUTORSKIE

 1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów szkoleniowych i baz danych oraz innych elementów zawartych w Platformie lub przekazanych Klientowi w wyniku wykonania umowy nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zasypiamy.pl zastrzega pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do takich Utworów i baz danych. Zabronione jest w szczególności:
  a) udostępnianie, rozpowszechnianie i prezentowanie Utworów i baz danych osobom trzecim,
  b) publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek,
  d) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 2. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Utworów i baz danych, w szczególności treść Planu Zasypiania, nie została ujawniona osobom niepowołanym.
 3. Klient może korzystać z Serwisu oraz Utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Zasypiamy.pl oraz podmiotów, których Utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Zasypiamy.pl – są w nim udostępniane.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie Utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie lub przekazanych przez niego w wyniku wykonania Umowy, bez uprzedniej wyraźnej zgody Zasypiamy.pl udzielonej na piśmie, jest zabronione. Naruszenie praw Zasypiamy.pl (lub podmiotów, których Utwory lub bazy danych na podstawie współpracy są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie Utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 5. Każda Treść cyfrowa sprzedawana za pośrednictwem Serwisu oznaczana jest w sposób ją  indywidualizujący, , poprzez umieszczenie w jej pliku danych identyfikujących transakcję i Klienta będącego nabywcą danej Treści  zgodnie z Zabezpieczeniem cyfrowym. Treść Cyfrowa jest udostępniana lub dostarczana Klientowi wyłącznie z takim oznaczeniem.
 6. Zabezpieczenie cyfrowe nie pozwala na identyfikację danych osobowych Klienta podmiotom innym niż Zasypiamy.pl. Zasypiamy.pl jest jedynym podmiotem uprawnionym do odszyfrowania i odczytania danych zawartych w Zabezpieczeniu cyfrowym.
 7. Klient, nabywając Treść cyfrową w Serwisie, wyraża zgodę na oznaczenie jej za pomocą Zabezpieczenia cyfrowego i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia jej Zabezpieczenia cyfrowego.
 8. Zastosowanie przez Zasypiamy.pl oprogramowania zabezpieczającego Treści cyfrowe ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw do nich, przysługujących uprawnionym podmiotom i służy jedynie identyfikacji Klienta w przypadku naruszenia zasad korzystania z Treści cyfrowych, określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach Prawa Autorskiego. Zabezpieczenie cyfrowe nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych danych dotyczących Klienta.

 

XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszystkie informacje udzielane przez Zasypiamy.pl; m.in. Treści Cyfrowe, porady i Konsultacje, w tym Plan Zasypiania, mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnej porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka, Klient powinien skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
 2. Zasypiamy.pl dokłada wszelkich starań, aby porady i informacje przedstawione w Serwisie, w Treściach Cyfrowych oraz podczas Konsultacji i Szkoleń były jak najbardziej wyczerpujące, rzetelne i aktualne, jednak nie gwarantuje ich skuteczności. W szczególności Zasypiamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia mogące wyniknąć wskutek zastosowania się do uzyskanych za pośrednictwem Serwisu porad i informacji, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
 3. Sporządzenie przez Zasypiamy.pl Treści Cyfrowej dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Zasypiamy.pl nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań medycznych, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Treści Cyfrowej należy skonsultować się z lekarzem, który oceni dopuszczalność ich stosowania przez konkretnego Klienta.
 4. Wielość czynników wpływających na wychowanie dzieci, w tym proces zasypiania, powoduje, że Zasypiamy.pl nie daje gwarancji, że stosowanie Treści Cyfrowych, w tym Planu Zasypiania, przyniesie zamierzony rezultat.
 5. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarskiej.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Zasypiamy.pl.
  2. Zasypiamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  3. Zasypiamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  4. Zasypiamy.pl zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. O terminie i czasie trwania przerwy Klient zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu.
  5. Zasypiamy.pl zastrzega sobie prawo do gromadzenia, analizowania i publicznego omawiania poszczególnych przypadków Klientów po usunięciu danych umożliwiających identyfikację konkretnego Klienta.
  6. Zasypiamy.pl zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.
  7. Zasypiamy.pl nie zapewnia obsługi posprzedażowej.
  8. Zasypiamy.pl wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zasypiamy.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Serwis to:
   a) Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania strony zasypiamy.pl umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
   b) Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zasypiamy.pl.
   c) Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny zasypiamy.pl.

 

 1. Klient ma możliwość korzystania ze strony zasypiamy.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Zasypiamy.pl zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Zasypiamy.pl, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej dla Zasypiamy.pl.
 4. Konsument ma możliwość ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
 5. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 11 września 2019 r.
 7. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy w szczególności:
  a) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zasypiamy.pl, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu,
  b) zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Zasypiamy.pl,
  c) poprawa obsługi Klientów, w tym przeciwdziałanie nadużyciom,
  d) zmiana danych Zasypiamy.pl, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
  e) potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
  f) konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Zasypiamy.pl.
 8. Zasypiamy.pl zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio w Serwisie oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na adres e-mail Klienta lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta.
 9. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Serwis, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta niebędącego Konsumentem posiadającego Konto Klienta, o ile nie wypowie umowy o świadczenie usług przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu (zgodnie z procedurą usunięcia Konta Klienta). W przypadku Klienta będącego Konsumentem w w/w terminie musi on ponownie zaakceptować lub odmówić zaakceptowania Regulaminu w nowym brzmieniu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 10. Zapraszamy do korzystania ze strony: www.zasypiamy.pl/pomoc, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat: Zasypiamy.pl Weronika Pomin, ul. Topolowa 12/1 Karłowice, 62-006 Kobylnica

 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Numer konta konsumenta (-ów) oraz nazwa Banku

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Załącznik 2: Wzór formularza reklamacji (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku reklamacji)

 

 

Adresat: Zasypiamy.pl Weronika Pomin, ul. Topolowa 12/1 Karłowice, 62-006 Kobylnica

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 

a) wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
b) nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
c) obniżenia ceny towaru o kwotę ………. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………* (art. 560 § 1) nazwa banku …………….
d) odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………* (art. 560 § 1) nazwa banku………….

 

 

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping Cart
Przewiń do góry